ابزار کاربر

ابزار سایت


toefl

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
toefl [2016/06/02 19:16]
automotive [نام کامل کتاب‌ها به همراه لینک خرید آن‌ها در وب سایت Amazon]
toefl [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 105: خط 105:
 [[https://​www.ets.org/​toefl/​institutions/​scores/​compare/​|لینک منبع جدول‌های نمرات]] [[https://​www.ets.org/​toefl/​institutions/​scores/​compare/​|لینک منبع جدول‌های نمرات]]
 ====بخش Reading==== ====بخش Reading====
- ^**READING SECTION**^  ^^^^ + 
-^  ​Total Questions ​ ​^  ​Total Time  ​^  ​Questions per Passage ​ ​^  ​**Time Allowed** ​ ​^  ​**Reading Texts** ​ ​^  ​**Part** ​ ​^  ​**Form** ​ ^ +^^**بخش درک مطلب (Reading)**^^^^^^ 
-|  ​34-42  ​|  ​60 minutes ​ ​|  ​12-14  ​|  ​20 minutes ​ ​|  ​1 passage ​ ​|  ​1^Short  | +^  ​تعداد کل سوال‌ها ​ ​^  ​زمان کل  ​^  ​تعداد سوال‌ها در هر متن ​ ​^  ​مدت زمان ​ ​^  ​تعداد متن‌ها ​ ​^  ​بخش ​ ​^  ​نوع ​ ^ 
-|  :::  |  :::  |  ​12-14  ​|  ​40 minutes ​ ​|  ​2 passages ​ ​|  ​2^Short  | +|  ​۳۴-۴۲  ​|  ​۶۰ دقیقه ​ ​|  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۲۰ دقیقه ​ ​|  ​۱ متن ​ ​|  ​۱^کوتاه ​ | 
-|  ​60-70  ​|  ​100 minutes ​ ​|  ​12-14  ​|  ​20 minutes ​ ​|  ​1 passage ​ ​|  ​1^Long  | +|  :::  |  :::  |  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۴۰ دقیقه ​ ​|  ​۲ متن ​ ​|  ​۲^کوتاه ​ | 
-|  :::  |  :::  |  ​12-14  ​|  ​40 minutes ​ ​|  ​2 passages ​ ​|  ​2^Long  | +|  ​۶۰-۷۰  ​|  ​۱۰۰ دقیقه ​ ​|  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۲۰ دقیقه ​ ​|  ​۱ متن ​ ​|  ​۱^بلند ​ | 
-|  :::  |  :::  |  ​12-14  ​|  ​40 minutes ​ ​|  ​2 passages ​ ​|  ​3^Long  |+|  :::  |  :::  |  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۴۰ دقیقه ​ ​|  ​۲ متن ​ ​|  ​۲^بلند ​ | 
 +|  :::  |  :::  |  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۴۰ دقیقه ​ ​|  ​۲ متن ​ ​|  ​۳^بلند ​ |
  
 در نوع ​ long format چهار متن (passage) وجود دارد. هر متن حدود ۱۴ سوال دارد. مجموعاً ۸۰ دقیقه برای پاسخگویی به سوالات خواهید داشت. این ۸۰ دقیقه برای کل بخش Reading می‌باشد و در طول این ۸۰ دقیقه امکان رفتن به هر یک از متن‌ها و پاسخگویی به سوالات آن متن وجود دارد. بنابراین تنظیم زمان دست خودتان است. توجه داشته باشید که یکی از متن‌ها در نمره شما تاثیر داده نخواهد شد و اینکه کدام متن برای این منظور انتخاب شده را شما نمی‌دانید. بنابراین باید همه متن‌ها را خوانده و پاسخ‌دهید. معمولاً [[wp>​Educational Testing Service|ETS]] متن اضافی را برای آمارگیری و سنجش میزان مناسب بودن آن برای آزمون‌های بعدی قرار داده است. در نوع ​ long format چهار متن (passage) وجود دارد. هر متن حدود ۱۴ سوال دارد. مجموعاً ۸۰ دقیقه برای پاسخگویی به سوالات خواهید داشت. این ۸۰ دقیقه برای کل بخش Reading می‌باشد و در طول این ۸۰ دقیقه امکان رفتن به هر یک از متن‌ها و پاسخگویی به سوالات آن متن وجود دارد. بنابراین تنظیم زمان دست خودتان است. توجه داشته باشید که یکی از متن‌ها در نمره شما تاثیر داده نخواهد شد و اینکه کدام متن برای این منظور انتخاب شده را شما نمی‌دانید. بنابراین باید همه متن‌ها را خوانده و پاسخ‌دهید. معمولاً [[wp>​Educational Testing Service|ETS]] متن اضافی را برای آمارگیری و سنجش میزان مناسب بودن آن برای آزمون‌های بعدی قرار داده است.
خط 122: خط 123:
 برای مباحث مرتبط با Reading [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-Reading-iBT|این موضوع]] را در انجمن دنبال کنید. برای مباحث مرتبط با Reading [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-Reading-iBT|این موضوع]] را در انجمن دنبال کنید.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
 ====بخش Listening==== ====بخش Listening====
 ^ ^**LISTENING SECTION**^ ^^^^ ^ ^**LISTENING SECTION**^ ^^^^
toefl.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)