ابزار کاربر

ابزار سایت


toefl

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
toefl [2016/06/02 19:16]
automotive [نام کامل کتاب‌ها به همراه لینک خرید آن‌ها در وب سایت Amazon]
toefl [2016/06/02 23:50] (فعلی)
M1KE [بخش Reading]
خط 105: خط 105:
 [[https://​www.ets.org/​toefl/​institutions/​scores/​compare/​|لینک منبع جدول‌های نمرات]] [[https://​www.ets.org/​toefl/​institutions/​scores/​compare/​|لینک منبع جدول‌های نمرات]]
 ====بخش Reading==== ====بخش Reading====
- ^**READING SECTION**^  ^^^^ + 
-^  ​Total Questions ​ ​^  ​Total Time  ​^  ​Questions per Passage ​ ​^  ​**Time Allowed** ​ ​^  ​**Reading Texts** ​ ​^  ​**Part** ​ ​^  ​**Form** ​ ^ +^^**بخش درک مطلب (Reading)**^^^^^^ 
-|  ​34-42  ​|  ​60 minutes ​ ​|  ​12-14  ​|  ​20 minutes ​ ​|  ​1 passage ​ ​|  ​1^Short  | +^  ​تعداد کل سوال‌ها ​ ​^  ​زمان کل  ​^  ​تعداد سوال‌ها در هر متن ​ ​^  ​مدت زمان ​ ​^  ​تعداد متن‌ها ​ ​^  ​بخش ​ ​^  ​نوع ​ ^ 
-|  :::  |  :::  |  ​12-14  ​|  ​40 minutes ​ ​|  ​2 passages ​ ​|  ​2^Short  | +|  ​۳۴-۴۲  ​|  ​۶۰ دقیقه ​ ​|  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۲۰ دقیقه ​ ​|  ​۱ متن ​ ​|  ​۱^کوتاه ​ | 
-|  ​60-70  ​|  ​100 minutes ​ ​|  ​12-14  ​|  ​20 minutes ​ ​|  ​1 passage ​ ​|  ​1^Long  | +|  :::  |  :::  |  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۴۰ دقیقه ​ ​|  ​۲ متن ​ ​|  ​۲^کوتاه ​ | 
-|  :::  |  :::  |  ​12-14  ​|  ​40 minutes ​ ​|  ​2 passages ​ ​|  ​2^Long  | +|  ​۶۰-۷۰  ​|  ​۱۰۰ دقیقه ​ ​|  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۲۰ دقیقه ​ ​|  ​۱ متن ​ ​|  ​۱^بلند ​ | 
-|  :::  |  :::  |  ​12-14  ​|  ​40 minutes ​ ​|  ​2 passages ​ ​|  ​3^Long  |+|  :::  |  :::  |  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۴۰ دقیقه ​ ​|  ​۲ متن ​ ​|  ​۲^بلند ​ | 
 +|  :::  |  :::  |  ​۱۲-۱۴  ​|  ​۴۰ دقیقه ​ ​|  ​۲ متن ​ ​|  ​۳^بلند ​ |
  
 در نوع ​ long format چهار متن (passage) وجود دارد. هر متن حدود ۱۴ سوال دارد. مجموعاً ۸۰ دقیقه برای پاسخگویی به سوالات خواهید داشت. این ۸۰ دقیقه برای کل بخش Reading می‌باشد و در طول این ۸۰ دقیقه امکان رفتن به هر یک از متن‌ها و پاسخگویی به سوالات آن متن وجود دارد. بنابراین تنظیم زمان دست خودتان است. توجه داشته باشید که یکی از متن‌ها در نمره شما تاثیر داده نخواهد شد و اینکه کدام متن برای این منظور انتخاب شده را شما نمی‌دانید. بنابراین باید همه متن‌ها را خوانده و پاسخ‌دهید. معمولاً [[wp>​Educational Testing Service|ETS]] متن اضافی را برای آمارگیری و سنجش میزان مناسب بودن آن برای آزمون‌های بعدی قرار داده است. در نوع ​ long format چهار متن (passage) وجود دارد. هر متن حدود ۱۴ سوال دارد. مجموعاً ۸۰ دقیقه برای پاسخگویی به سوالات خواهید داشت. این ۸۰ دقیقه برای کل بخش Reading می‌باشد و در طول این ۸۰ دقیقه امکان رفتن به هر یک از متن‌ها و پاسخگویی به سوالات آن متن وجود دارد. بنابراین تنظیم زمان دست خودتان است. توجه داشته باشید که یکی از متن‌ها در نمره شما تاثیر داده نخواهد شد و اینکه کدام متن برای این منظور انتخاب شده را شما نمی‌دانید. بنابراین باید همه متن‌ها را خوانده و پاسخ‌دهید. معمولاً [[wp>​Educational Testing Service|ETS]] متن اضافی را برای آمارگیری و سنجش میزان مناسب بودن آن برای آزمون‌های بعدی قرار داده است.
خط 122: خط 123:
 برای مباحث مرتبط با Reading [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-Reading-iBT|این موضوع]] را در انجمن دنبال کنید. برای مباحث مرتبط با Reading [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-Reading-iBT|این موضوع]] را در انجمن دنبال کنید.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
 ====بخش Listening==== ====بخش Listening====
 ^ ^**LISTENING SECTION**^ ^^^^ ^ ^**LISTENING SECTION**^ ^^^^
toefl.txt · آخرین ویرایش: 2016/06/02 23:50 توسط M1KE