ابزار کاربر

ابزار سایت


tcf_و_tcfq

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
tcf_و_tcfq [2013/11/01 10:46]
M1KE [TCFQ]
tcf_و_tcfq [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 148: خط 148:
 =====TCF RI===== =====TCF RI=====
  
-آزمون TCF RI یا TCF Relations Internationales توسط //دفتر اروپایی انتخاب کارکنان//​ ([[http://​europa.eu/​epso/​index_fr.htm|EPSO]]) و به منظور ارزیابی سطح زبان فرانسه افراد و کارکنانی است که توسط مراکز مختلف اروپایی همچون [[http://​www.un.org/​fr/​|سازمان ملل متحد]]، [[http://​www.oecd.org/​FR/​|سازمان همکاری و توسعه اقتصادی]]، [[http://​www.coe.int/​T/​DG4/​Linguistic/​Default_fr.asp|اتحادیه اروپا]] و وزاتخانه‌های خارجی مختلف پذیرفته می شود. نمره این آزمون نیز مانند دیگر شکل های TCF بسته به سطح زبان متقاضی بین A1 تا C2 خواهد شد.+آزمون TCF RI یا TCF Relations Internationales توسط //دفتر اروپایی انتخاب کارکنان//​ ([[http://​europa.eu/​epso/​index_fr.htm|EPSO]]) و به منظور ارزیابی سطح زبان فرانسه افراد و کارکنانی است که توسط مراکز مختلف اروپایی همچون [[http://​www.un.org/​fr/​|سازمان ملل متحد]]، [[http://​www.oecd.org/​FR/​|سازمان همکاری و توسعه اقتصادی]]، [[http://​www.coe.int/​T/​DG4/​Linguistic/​Default_fr.asp|اتحادیه اروپا]] و وزاتخانه‌های خارجی مختلف پذیرفته میشوند. نمره این آزمون نیز مانند دیگر شکل‌‌های TCF بسته به سطح زبان متقاضی بین A1 تا C2 خواهد شد.
tcf_و_tcfq.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)