ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
کنفرانس_ها_و_ژورنال_ها [2015/12/25 06:21]
automotive
کنفرانس_ها_و_ژورنال_ها [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 9: خط 9:
   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته علوم پزشکی و زیستی|علوم پزشکی و زیستی]]   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته علوم پزشکی و زیستی|علوم پزشکی و زیستی]]
   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته عمران، معماری و شهرسازی|عمران، معماری و شهرسازی]]   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته عمران، معماری و شهرسازی|عمران، معماری و شهرسازی]]
-  * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته ​کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست|کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست]]+  * [[کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست|کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست]]
   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته مدیریت و اقتصاد|مدیریت و اقتصاد]]   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته مدیریت و اقتصاد|مدیریت و اقتصاد]]
   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته معدن و زمین‌شناسی|معدن و زمین‌شناسی]]   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته معدن و زمین‌شناسی|معدن و زمین‌شناسی]]
   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته مواد و نانو|مواد و نانو]]   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته مواد و نانو|مواد و نانو]]
   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته هنر|هنر]]   * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های رشته هنر|هنر]]
-  * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های ​رشته ​سایر رشته‌های تحصیلی|سایر رشته‌های تحصیلی]]+  * [[کنفرانس‌ها و ژورنال‌های سایر رشته‌های تحصیلی|سایر رشته‌های تحصیلی]]
کنفرانس_ها_و_ژورنال_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)