ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مکانیک_و_هوافضا

فهرست مندرجات

IFK — 10. Internationales Fluidtechnisches Kolloquium

موضوعات: Hydraulik, Pneumatik, Fluidtechnik, Ventile, Pumpen, Simulation, Regelung, Steuerung

وب‌سایت: http://www.ifk2016.com

International Mechanical Engineering Congress & Exposition

موضوعات: mechanical engineering, advanced manufacturing, aerospace, advanced energy, fluids engineering, heat transfer, design engineering, materials and energy recovery, applied mechanics, power, rail transportation, nanotechnology, bioengineering, internal combustion engines, environmental engineering

وب‌سایت: http://www.asmeconferences.org/IMECE2015

Iranian Society of Acoustics and Vibration - ISAV

موضوعات: Architectural Acoustics, Bioengineering & Human Response, Condition Monitoring, Dynamics of Civil Structures, Engineering Acoustics, Identification of Mechanical Systems, Musical Acoustics, Noise & Vibration Control, Physical Acoustics, Psychological and Physiological Acoustics, Rotating Machinery, Shock and Vibration Testing, Signal Processing in Acoustics, Speech Communication, Structural Dynamics, Underwater Acoustics, Vehicle Dynamics

وب‌سایت: http://isav.ir

International Workshop on Mechanical Engineering IWME

موضوعات: Mechanical engineering

وب‌سایت: http://eng-scoop.org/iwme/

ASME — International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE)

موضوعات: mechanical engineering, advanced manufacturing, aerospace, advanced energy, fluids engineering, heat transfer, design engineering, materials and energy recovery, applied mechanics, power, rail transportation, nanotechnology, bioengineering, internal combustion engines, environmental engineering

وب‌سایت: http://www.asmeconferences.org/IMECE2015

Iptex - International Power Transmission Expo

موضوعات: power transmission

وب‌سایت: http://www.iptexpo.com/

EMI 2016 & PMC 2016 — Engineering Mechanics Institute Conference 2016 and the Probabilistic Mechanics & Reliability Conference 2016

موضوعات: Mechanical engineering

وب‌سایت: http://www.vanderbilt.edu/emipmc2016/

CSNDD'2016 — Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis

موضوعات: Structural health monitoring, Diagnosis and damage detection, Energy harvesting, Multi-scale, fast slow dynamics, analytical methods in nonlinear dynamics, Active vibration control, Passive control, nonlinear energy sinks, Time-delayed feedback control, Computational methods in vibroacoustics, Identification of nonlinear systems, Nonlinear dynamics in MEMS/NEMS, Nonlinear dynamics in nanotechnology, Nonlinear PDEs and their dynamics, Vibro-impact dynamics, Deterministic and stochastic dynamics, Nonlinear thermal instability

وب‌سایت: http://www.csndd.org/csndd2016

Pumps and Valves Asia 2016

موضوعات: Chemical Pump, Fire Pump, Liquid Pump, Sewage Pump, Sludge Pump, Stainless Steel Pump, Vacuum Pump, Water Pump / Valves: Control Valve, Oil & Gas Valve, Rotary Valve, Safety Valve, Solenoid Valve, Steam Trap, Vacuum Valve / Pipe: thermoplastic Pipe, Steel Pipeline / Fitting Hardware: Tube & Fitting, Stainless, Rubber Flexible Tube

وب‌سایت: http://www.pumpsandvalves-asia.com/

DT16 — Dampfturbinen und Dampfturbinenbetrieb 2016

موضوعات: Requirements for operating and maintenance caused by the “Energiewende”, Operating experiences with new technologies, Operation and revision of industrial steam turbines, Quality assurance of new construction and revision (CCPP Combined cycle power plant), Oil management

وب‌سایت: https://www.vgb.org/dt_2016.html

InterMold Thailand 2016

موضوعات: automotive parts, electrical and electronics, food processing, pharmaceutical

وب‌سایت: http://www.intermoldthailand.com/

Manufacturing Expo 2016

موضوعات: Automotive Summit, Surface & Coatings Forum

وب‌سایت: http://www.manufacturing-expo.com/

METALEX Vietnam 2016

موضوعات:

وب‌سایت: http://www.metalexvietnam.com/

Automation & Robotics Expo -2016

موضوعات: Process Automation, Industrial Automation, Factory Automation, Industrial robots, Field Automation and Instrumentation, Inductrial valves, Control and Instrumentation, surface technology, Lab instruments, Hydraulics and Pneumatics, Building Automation

وب‌سایت: http://www.automationexpo.net

کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت

موضوعات: کامپوزیت ، مهندسی مواد ، علوم زمین ، مهندسی شیمی ، مهندسی عمران (عمومی) ، علوم هوافضا ، مهندسی مکانیک

وب‌سایت: http://1cfca.ir/fa

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics

موضوعات: Elasticity and Plasticity, Impact mechanics , Experimental stress analysis , Adaptive and smart structures/materials , Fatigue and durability , Engineering acoustics and vibrations , Fracture mechanics , Identification of mechanical systems , High strain rates loading , Noise and vibrations , Advanced materials and composites , Rotating machinery/condition monitoring , Micro and Nano-materials , Shock and vibration testing , Optical techniques , Structural dynamics , Vehicle dynamics , Mechanics of thin films , Robotics , Biomechanics , Nondestructive Evaluations , Nano-mechanics

وب‌سایت: http://xmech.iust.ac.ir/

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی

موضوعات: نرژی های تجدیدپذیز و تکنولوژی های جایگزین ، مندسی شیمی (عمومی) ، مهندسی عمران (عمومی) ، مهندسی برق و الکترونیک ، مهندسی صنایع ، مهندسی مکانیک

وب‌سایت: http://iceiconf.ir/fa/

کنفرانس سوخت و احتراق ایران

موضوعات: تئوری سوخت و احتراق، سوخت های جامد، مایع و گاز، شعله های آرام و آشفته، شعله های پیش آمیخته، غیر پیش آمیخته و پیش آمیخته جزئی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، سینتیک احتراق، روش های تحلیلی و عددی در احتراق، مدل های احتراقی، سوخت و احتراق صنعتی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و پتروشیمی، توربین گاز نیروگاهی، احتراق اکسیژن-سوخت، مشعل ها و کوره های صنعتی، بهینه سازی احتراق در سیستم های صنعتی، فناوری‌های پیشرفته، تولید همزمان برق و حرارت، سیستم های زباله سوز، روش های تجربی در احتراق، سیستم های اندازه گیری، روش های اندازه گیری نوری، روش های عیب یابی سیستم های احتراقی، فناوری های نوین سامانه های احتراقی ، احتراق سوخت های زیستی …

وب‌سایت: http://fcci2016.um.ac.ir/

کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

موضوعات: - مکانیک جامدات، دینامیک، ارتعاشات و کنترل، مکانیک سیالات، ترمودینامیک و انتقال حرارت، انرژی و محیط زیست، مهندسی هوا فضا، بیو، میکرو و نانو مکانیک، بیوسیستم و مکانیک ماشین آلات کشاورزی، طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی، ساخت و تولید، خودرو و حمل و نقل، مهندسی هسته ای، مهندسی صنایع، آموزش و مدیریت در مهندسی مکانیک، کاربردهای صنعتی، اختراعات و نوآوری، سایر

وب‌سایت: http://naame2016.ir/fa/

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

موضوعات: الکترونیک، مخابرات، کنترل، بیو الکتریک، قدرت، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک

وب‌سایت: http://emme.ir/fa/

کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

موضوعات: مهندسی برق، مهندسی عمران و معماری، مهندسی مکانیک و انرژی

وب‌سایت: http://energy.ac.ir/

کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

موضوعات: مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، مکانیک جامدات، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی

وب‌سایت: http://caem.ir/fa/

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

موضوعات: مهندسی معدن ، مهندسی شیمی (عمومی) ، مهندسی عمران (عمومی) ، مهندسی برق و الکترونیک ، مهندسی مکانیک ، علوم رفتاری و اجتماعی ، آموزش

وب‌سایت: http://rstconf.com/fa/

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی

موضوعات: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی) ، مهندسی برق و الکترونیک ، مهندسی مکانیک ، تجارت، مدیریت و حسابداری

وب‌سایت: http://parsconferenceint.com/fa/

کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت

موضوعات: -طراحی جامدات، سیالات و انتقال حرارت، ساخت و تولید، مهندسی دریا، هوا و فضا، مهندسی پزشکی-بیومکانیک، مکاترونیک، روباتیک، مکانیک خودرو، طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، صنعت نساجی، صنعت نفت و گاز، صنعت هسته ای، مواد و متالوژی، نانوتکنولوژی، سازه

وب‌سایت: http://icmst.ir/en/

همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران

موضوعات: مدیریت، کشاورزی و محیط زیست، عمران، معماری، مهندسی مکانیک، صنایع و کامپیوتر، برق و الکترونیک، مهندسی شیمی

وب‌سایت: http://emapplied.ir/fa/

2016 Pressure Vessels & Piping Conference

ASME Gas Turbine India Conference

موضوعات: Compressors, Turbines, Combustion, Fuels & Emissions, Heat Transfer, Structure & Dynamics, Controls, Diagnostics & Instrumentation, Manufacturing, Materials & Metallurgy, GT Operation & Maintenance, CCPP, Heat Recovery Steam Generators & Steam turbines, Industrial, Mechanical Drives & Co-generation, GT Cycle Innovations, Renewable Applications, Student Poster Display Competition, Tutorials, Keynote Lectures, Panel Discussions

وب‌سایت: http://www.asmeconferences.org/GTINDIA2015/

Power & Energy Conference & Exhibition

موضوعات: Power Generation, Energy Sources and Energy Sustainability.

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/power-energy

SMASIS Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems

موضوعات: Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/smasis

ASME 2016 ICEF Internal Combustion Engine Fall Technical Conference

موضوعات: Large Bore Engines, Fuels, Advanced Combustion, Emissions Control Systems, Instrumentation, Controls, and Hybrids, Numerical Simulation, Engine Design and Mechanical Development

وب‌سایت: http://www.asmeconferences.org/ICEF2016/Author/NewAbstract.cfm

IDETC/CIE International Design Engineering Technical Conferences & Computers & Information in Engineering Conference

موضوعات:

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/idetccie

Turbo Expo ,Turbomachinery Technical Conference & Exposition,

موضوعات:

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/turbo-expo

HT/FE/ICNMM ,Heat Transfer, Fluids Engineering, & Nanochannels, Microchannels, and Minichannels Conferences

موضوعات: Conference topics include applications in: ,Aerospace, Biotechnology, Combustion, Computational fluid dynamics and heat transfer, Electronic equipment, Energy systems, Environment, Experimental measurements, Flow visualization, Fluid dynamics, Gas turbines, Manufacturing, Multiphase flows, Micro and nano-scale thermal fluidic transport phenomena, Thermophysical properties Interdisciplinary topics include: ,Nanoscale Transport in Flows, Open Forum on Multiphase Flows - Work in Progress,15th Symposium on Transport Phenomena in Materials Processing and Manufacturing Processes, Multiphase Flow and Heat Transfer, Transport Phenomena in Manufacturing and Materials Processing, Transport Processes in Fuel Cells and Heat Pipes, Boiling and Condensation in Macro, Micro and Nanosystems, Symposium in Honor of Professor Richard H. Pletcher

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/htfeicnmm

AM3D, Additive Manufacturing + 3D Printing, Conference & Expo

موضوعات: AM lifecycle Making the business case, Selecting parts for AM, Designing for AM, Material considerations, Process capabilities and advancements, Part Inspection/quality control

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/am3d-conference

International Conference on power engineering ICOPE-15

موضوعات: Power Generation Systems, Distributed Energy Systems, Fuel Production and Utilization, Advanced Combustion Technology, Boilers, Steam Turbines, Gas Turbines, Generators, Components, Equipment and Auxiliaries, Operations and Maintenance, New Materials for Energy Systems, Environmental Protection, Renewable Energy, Energy Storage and Load Leveling, Heat Pump Systems, Hydrogen and Fuel Cells, Economic and Environmental Aspect, Safety and Security, Experimental and Measuring Technique, Electric Vehicle (EV), Smart City, Energy in Europe, High-Efficiency Power Generation, Thermal Hydraulics & CFD

وب‌سایت: http://www.jsme.or.jp/pes/ICOPE-15/

Hydraulic Fracturing Conference & Exhibition

MNHMT ,Micro/Nanoscale Heat & Mass, Transfer International Conference

موضوعات:

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/mnhmt

International Pipeline Conference 2016

موضوعات:

وب‌سایت: http://www.ipcyyc.com/

V&V ,Verification and Validation Symposium

موضوعات:

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/vandv/

OTCASIA2016

موضوعات:

وب‌سایت: http://2016.otcasia.org/

OMAE .International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering

موضوعات:

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/omae

2016 Offshore Technology Conference

موضوعات:

وب‌سایت: http://2016.otcnet.org/

NEMB ,NanoEngineering for Medicine, and Biology Conference

موضوعات:

وب‌سایت: https://www.asme.org/events/nemb.aspx

موضوعات:

وب‌سایت:

کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مکانیک_و_هوافضا.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/29 09:29 توسط automotive