ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مدیریت_و_اقتصاد

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مدیریت_و_اقتصاد [2015/12/18 05:49]
babak [کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم]
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مدیریت_و_اقتصاد [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 13: خط 13:
 وب‌سایت:​ http://​www.irimc.com/​ وب‌سایت:​ http://​www.irimc.com/​
  
-====  ==== 
  
-موضوعات: ​ 
- 
-وب‌سایت: ​ 
  
  
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مدیریت_و_اقتصاد.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)