ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_علوم_پزشکی_و_زیستی

همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان

موضوعات: اثرات مواد معدنی و ویتامین ها بر بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی و دریایی، نقش مواد معدنی و ویتامین ها در انواع تنش ها، مواد معدنی و آلودگی های زیست محیطی ، روش های نوین استفاده از مواد معدنی و ویتامین ها جهت درمان بیماری ها، نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سلامت، بیماری های مرتبط با مواد معدنی و ویتامین ها، تشخیص و درمان، فناوری نانو و مواد معدنی و ویتامین ها، نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سیستم ایمنی، مواد معدنی و ویتامین ها و تولید مثل، زیست فراهمی مواد معدنی و ویتامین ها، استفاده از مدل های حیوانی مطالعه مواد معدنی و ویتامین ها، نانو فناوری مواد معدنی و ویتامین ها در تشخیص و درمان، غنی سازی فراوردهای غذایی با مواد معدنی و ویتامین ها، مکمل های تجاری تعیین نیاز انسان، دام، طیور و آبزیان به مواد معدنی و ویتامین ها، مواد معدنی و ویتامینی در تغذیه انسان، دام، طیور و آبزیان

وب سایت: www.cthu.ir

همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

موضوعات: اهمیت و جایگاه تغذیه ای شیر، کنترل کیفیت، بهداشت و سلامت شیر، مدیریت و تکنولوژی

وب سایت: www.milkfdo.iums.ac.ir

ملی دامپزشکی در خدمت بهداشت و سلامت جامعه

موضوعات: دامپزشکی و نقش آن درکنترل و پیشگیری از بیماری ها، بیماری های بازپدید و نوپدید در دام ، دام سالم، غذای سالم، انسان سالم، بیماری های مشترک بین انسان ودام، اهم بیماری های شایع درطیور صنعتی و سنتی و شترمرغ، دانش بومی در کنترل و پیشگیری از بیماری های دام و طیور، بهداشت آبزیان و بیماری ماهیان پرورشی و تزئینی روش های نوین آزمایشگاهی تشخیص بیماریهای دام و طیور، مامایی و بیماری های تولید مثلی در دام، HACCPو نقش آن در بهداشت فرآورده های گوشتی، کشتارگاه های دام و طیور و نقش آنها در سلامت محصولات، روش های نوین درکنترل و درمان بیماری های دام سبک (گوسفند وبز)، روش های نوین درکنترل و درمان بیماری های دام سنگین(گاو ،گاومیش وتک سمیان)، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماری های دام و طیورو آثار و مدیریت اقتصادی درپیشگیری ودرمان بیماری های دام و طیور

وب سایت: www.1vch.ir

نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی

موضوعات: میکروبیولوژی مواد غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، میکروبیولوژی دارویی، میکروبیولوژی بالینی، میکروبیولوژی کشاورزی، میکروبیولوژی محیطی، میکروبیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

وب سایت: www.fenfm.liau.ac.ir

کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_علوم_پزشکی_و_زیستی.txt · آخرین ویرایش: 2015/12/22 13:57 توسط automotive