ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_ریاضی_و_فیزیک

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_ریاضی_و_فیزیک [2015/12/22 12:35]
automotive
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_ریاضی_و_فیزیک [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 53: خط 53:
  
 وب‌سایت:​ www.4thcna.ir وب‌سایت:​ www.4thcna.ir
-==== ==== +====ملی حسابداری,​ مدیریت مالی و سرمایه گذاری==== 
-موضوعات: ​+موضوعات: ​- چالش های تحقیقات حسابداری,​ مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران ، رویکردهای حسابداری,​ مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، مباحث جدید مدیرت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی ، مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت ، بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار ، شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار ، سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی ، جذب سرمایه گذاری بین المللی,​ ثبات اقتصادی و سیاسی ، رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری,​ مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، استاندارسازی ملی برای حسابداری,​ مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، لزوم به کارگری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها ، اخلاق حرفه ای در حسابداری,​ مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی ، حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی و کلیه مباحث مربوط به حسابداری,​ مدیریت مالی و سرمایه گذاری 
 + 
  
-وب‌سایت:​  +وب‌سایت: ​www.cafm.ir 
-==== ==== +====همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی**متن پُررنگ**==== 
-موضوعات: ​+موضوعات:​نظریه فازی ، توپولوژی بدون نقطه ، ابرساختارهای جبری ، ریاضیات مالی و محاسباتی ، ریاضیات زیستی ، تحقیق در عملیات و بهینه سازی ، آمار و احتمال ، مدل سازی و کاربرد ریاضیات در فیزیک
  
-وب‌سایت:​  +وب‌سایت: ​www.conf.gorganiau.ir 
-==== ==== +====همایش«مرزهای علوم ریاضی» همایشی در گرامیداشت دکتر سیاوش شهشهانی==== 
-موضوعات:​  +موضوعات: ​ریاضیات ​، ریاضیات و ریاضیات ​کاربردی ، تئوری و ریاضیات
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:​  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:​  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:​  +
-==== ==== +
-موضوعات:​  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:​  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات: ​ +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:​  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:​  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:​  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:​  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:​  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت:  +
-==== ==== +
-موضوعات:  +
- +
-وب‌سایت: ​+
  
 +وب‌سایت:​ www.fmath.sharif.ir
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_ریاضی_و_فیزیک.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)