ابزار کاربر

ابزار سایت


کشورها:کار_و_زندگی_در_آمریکا

راهنمای شهرهای امریکا

به منظور راحتی در پیدا کردن شهر مورد نظر و با توجه به وسعت ایالات متحده، تقسیمات زیر صورت گرفته است

شهرهای ایالت‌های شمال شرقی

که شامل شهرهای زیر:

 1. Washington, D.C
 2. Baltimore, MD
 3. Pittsburgh, PA
 4. Boston, MA
 5. Philadelphia, PA
 6. New York City

و ایالت‌های زیر است:

 1. Maryland
 2. Pennsylvania
 3. New York
 4. New Jersey
 5. Connecticut
 6. Massachusetts
 7. Vermont
 8. Rhode Island
 9. New Hampshire
 10. Delaware/Maine

برای اطلاع بیشتر در مورد این شهرها بهشهرهای ایالت‌های شمال شرقی مراجعه کنید.

شهرهای ایالت‌های جنوب شرقی

که شامل شهرهای زیر:

 1. Tallahassee, FL
 2. Charlotte, NC
 3. Atlanta, GA
 4. Chapel Hill, NC

و ایالت‌های زیر است:

 1. Arkansas
 2. Louisiana
 3. Mississippi
 4. Alabama
 5. Georgia
 6. Florida
 7. South Carolina
 8. North Carolina
 9. Virginia
 10. West Virginia
 11. Kentucky
 12. Tennessee

برای اطلاع بیشتر در مورد این شهرها بهشهرهای ایالت‌های جنوب شرقی مراجعه کنید.

شهرهای ایالت‌های مرکزی

که شامل شهرهای زیر:

 1. Chicago, IL
 2. West Lafayette and Lafayette, IN
 3. Detroit, MI
 4. Columbus, OH
 5. Ann Arbor, MI
 6. Madison, WI
 7. Milwaukee, WI
 8. Minneapolis, MN

و ایالت‌های زیر است:

 1. Minnesota
 2. Wisconsin
 3. Michigan
 4. Indiana
 5. Ohio
 6. Illinois
 7. Iowa
 8. Missouri
 9. Kansas
 10. Nebraska
 11. South Dakota
 12. North Dakota

برای اطلاع بیشتر در مورد این شهرها بهشهرهای ایالت‌های مرکزی مراجعه کنید.

شهرهای ایالت‌های شمال غربی

که شامل شهرهای زیر:

 1. Seattle, WA
 2. Reno, NV
 3. Las Vegas, NV
 4. Denver, CO

و ایالت‌های زیر است:

 1. Montana
 2. Wyoming
 3. Colorado
 4. Utah
 5. Nevada
 6. Idaho
 7. Oregon
 8. Washington
 9. Hawaii
 10. Alaska

برای اطلاع بیشتر در مورد این شهرها بهشهرهای ایالت های شمال غربی مراجعه کنید.

شهرهای ایالت های جنوب غربی

که شامل شهرهای زیر:

 1. Los Angeles, CA
 2. Riverside, CA
 3. Irvine,CA
 4. Austin, TX
 5. Tulsa, Ok
 6. San Diego, CA
 7. Phoenix, AZ
 8. Tucson, AZ
 9. Dallas, TX
 10. Houston, TX

و ایالت‌های زیر است:

 1. Seattle, WA
 2. Reno, NV
 3. Las Vegas, NV
 4. Denver, CO

برای اطلاع بیشتر در مورد این شهرها بهشهرهای ایالت‌های جنوب غربی مراجعه کنید.

برای اطلاع بیشتر در مورد زندگی و کار در امریکا بهزندگی و کار در آمریکا مراجعه کنید.

کشورها/کار_و_زندگی_در_آمریکا.txt · آخرین ویرایش: 2016/02/19 17:27 توسط automotive