آکادمیا کافه
ترجمه مدارک در سوئد - یافتن مترجم رسمی - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: سوئد (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF)
+----- انجمن: زندگی و کار در سوئد (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF)
+----- موضوع: ترجمه مدارک در سوئد - یافتن مترجم رسمی (/Thread-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C)ترجمه مدارک در سوئد - یافتن مترجم رسمی - ForeverBlue - 28-10-2014

برای ترجمه رسمی مدارک خود در سوئد میتوانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

1- ترجمه توسط اداره کار سوئد (arbetsförmedlingen)
در صورتی که تحت پوشش این اداره باشید و بتوانید این اداره را متقاعد کنید که برای کار پیدا کردن نیاز به ترجمه برخی مدارک (اعم از تحصیلی و غیره) دارید میتوانید مدارک خود را به رایگان توسط این اداره ترجمه کنید. در صورتی که شاغل باشید این اداره این کار را انجام نخواهد داد 
نکته: ترجمه مدارک به منظور ادامه تحصیل نیز ممکن است با موافقت این اداره انجام شود.
در صورت موافقت این اداره ممولا ترجمه بین 4 تا 8 هفته زمان میبرد.

2- ترجمه توسط مترجمان رسمی
با استفاده از سایت kammarkollegiet.se میتوانید مترجمان رسمی را جستجو کنید.  (در قسمت auktoriserad översättare)
این خدمات مسلما رایگان نیستند.

3- یک راه شاید ساده تر و راحت تر این باشد که مدارک خود را با پست dhl یا ... به ایران بفرستید تا در آنجا ترجمه رسمی شود و سپس آنها را برگردانید! هرچند این راه عجیب و شاید خنده دار باشد ولی در برخی موارد بسیار سریعتر و ارزانتر تمام میشود!