آکادمیا کافه
FAQ پرسش و پاسخ های رایج پیرامون معافيت كفالت پدر - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: اطلاعات جانبی دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: گرفتن گذرنامه، سربازی و خروج از کشور (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
+---- انجمن: معافیت کفالت (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA)
+---- موضوع: FAQ پرسش و پاسخ های رایج پیرامون معافيت كفالت پدر (/Thread-FAQ-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1)پرسش و پاسخ های رایج پیرامون معافيت كفالت پدر - amin_mb - 13-05-2012

پرسش و پاسخ های رایج پیرامون شرايط اختصاصي معافيت كفالت پدر

1- آيا هر فردي كه تك فرزند ذكور خانواده باشد مي‌تواند درخواست كفالت پدرش را نمايد؟
جواب : خير- بستگي به سن پدر و وضعيت جسماني وي دارد.

2- سن پدر براي معافيت فرزندش چند سال بايد باشد؟
جواب : 65 سال تمام

3- نحوه محاسبه سن 65 سالگي چگونه است؟
جواب : تاريخ تولد + عدد 65 = سن 65 سالگي پدر
مثال: براي پدر متولد 15/12/1326 91/12/15=1326+65

4- آيا اگر سن پدر كمتر از 65 سال باشد و بيمار باشد مي‌توان درخواست رسيدگي نمود؟
جواب : بله- در صورتي كه سن پدر كمتر از 65 سال باشد به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي به علت بيماري نيازمند به مراقب تشخيص داده شود در شمول معافيت كفالت قرار مي‌گيرد.

5- وضعيت فرزندان در معافيت كفالت پدر به چه صورت بررسي مي‌گردد؟
جواب : الف) فرزندان دختر مانع رسيدگي نمي‌باشند. ب) متقاضي معافيت مي‌بايست تنها فرزند ذكور سالم بالاي 18 سال براي پدر 65 سال يا بيمار باشد.

6- آيا اگر برادر يا برادران ديگر مشمول در محل سكونت پدر 65 سال يا بيمار نباشند مثلا در خارج از كشور باشند باز مي توان درخواست كفالت نمود؟
جواب : خير- مشمول متقاضي مي‌بايست تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد مگر آنكه برادر يا برادران صرفا به علت بيماري قادر به نگهداري از پدر نباشند.

7- آيا پدر 65 ساله يا بيمار مي‌تواند فرزند خوانده خود را معاف كند؟
جواب : معافيت كفالت صرفا شامل تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال پدر مي‌گردد اما چنانچه پدري فردي را از كودكي با سير مراحل قانوني با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب كرده باشد بر اساس شناسنامه مي‌توان به ادعاي معافيت كفالت فرزند خوانده رسيدگي نمود.

8- آيا تغييرات سني در شناسنامه پدر در معافيت كفالت تاثيرگذار است؟
جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظيفه عمومي مندرجات و سن اول ملاك رسيدگي است و سن اصلاح شده ملاك رسيدگي نمي‌باشد.

9- چنانچه سند سجلي پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جديد اخذ كرده باشد نحوه رسيدگي به چه صورت مي‌باشد؟
جواب : شناسنامه جديد ملاك رسيدگي مي‌باشد.

10- اگر پدري داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد كه يكي از آنان در حبس باشد رسيدگي به چه صورت است؟
جواب : در شمول معافيت قرار نمي‌گيرد.

11- اگر پدركمتراز 65 سال يا بيمار در حبس باشد تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال وي مي‌تواند درخواست كفالت ارائه نمايد؟
جواب : خير- تا زماني كه پدر در حبس است سرپرستي وي به عهده مشمول نمي‌باشد و در شمول معافيت كفالت قرار نمي‌گيرد.

12- اگر پدر 65 ساله يا بيمار فرزند اول خود را معاف كفالت كرده سپس آن فرزند به علت بيماري يا فوت شرايط نگهداري و سرپرستي پدر را از دست داده باشد فرزند ديگر وي هم مي‌تواند درخواست كفالت نمايد؟
جواب : بله- در صورت بيماري يا فوت فرد معاف شده مي‌توان به درخواست فرزند دوم رسيدگي نمود.

13- مدت معافيت كفالت پدر چه زماني است؟
جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

منبع