آکادمیا کافه
متقاضیان مهاجرت به کانادا که فایلشان به آنكارا ارسال شده است (گروه 38 شغله) - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کانادا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)
+---- انجمن: مهاجرت به کانادا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)
+----- انجمن: مهاجرت به کانادا از سایر روشهای فدرال (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84)
+----- موضوع: متقاضیان مهاجرت به کانادا که فایلشان به آنكارا ارسال شده است (گروه 38 شغله) (/Thread-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-38-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87)متقاضیان مهاجرت به کانادا که فایلشان به آنكارا ارسال شده است (گروه 38 شغله) - houman-h - 07-05-2012

لطفا دوستاني که فایلشان به آنكارا ارسال شده است (گروه 38 شغله) مطالب خود را در اين تاپيك عنوان كنند.