آکادمیا کافه
اشتباهات گرامری رایج در آزمون تافل - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: آزمون‌ها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: TOEFL (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-TOEFL)
+----- انجمن: آزمون iBT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-iBT)
+------ انجمن: مشاوره و رفع اشکال iBT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-iBT)
+------ موضوع: اشتباهات گرامری رایج در آزمون تافل (/Thread-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84)اشتباهات گرامری رایج در آزمون تافل - ubunto - 13-12-2017

سلام
در این تاپیک قصد دارم اشتباهات گرامری رایج در آزمون تافل رو برای شما عزیزان بیان کنم سعی می کنم روزانه یک مورد رو ذکر کنم.


Even though everybody in New York City is always busy, but this is not the situation throughout the whole country
 
A) is always
B) but
C) this
D) the whole
گزینه B پاسخ درست است. به دلیلِ وجود Even though در جمله، but باید حذف شود.
 
? توضیح:
 
هیچگاه دو کلمۀ ربطِ نشان­دهندۀ مغایرت، هم­زمان در دو جمله­ وارۀ اصلی و وابسته استفاده نمی­شوند.


RE: اشتباهات گرامری رایج در آزمون تافل - ubunto - 14-12-2017

 He's one of the most hated men in history, despite ------------ anything really bad.
A) he didn't do
B) he hadn't done
C) not having done
D) not done
 
despiteحرف اضافه است؛ بنابراین بعد از آن فعل و ضمیر واقع نمی­شود. در نتیجه، گزینه C بهترین پاسخ است. گزینه­های A و B نادرست هستند؛ زیرا بعد از despite هیچگاه یک جملۀ کامل (فعل + فاعل) واقع نمی­شود. گزینه D نیز نادرست است؛ زیرا بعد از despite هیچگاه فعل استفاده نمی­شود. تنها شکل فعلِ مورد استفاده بعد از حروفِ اضافه، شکلِ ing است.
 
? توضیح:
despite، in spite of و althoughهرسه برای نشان دادن مغایرت استفاده می­شوند، البته تفاوت­هایی با هم دارند.
despite و in spite of به معنای «علی رغم»، حرف اضافه هستند؛ بنابراین بعد از آنها بایستی اسم واقع شود.
مثال:
We enjoyed our camping holiday in spite of the rain.
Despite the pain in his leg he completed the marathon.
Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.
 
به یاد داشته باشید که اسم مصدر (شکل ing)، یک اسم است که از فعل ساخته شده است. در نتیجه، بعد از despite و in spite of می­توان از شکل ing استفاده کرد.
 
تنها تفاوت despite و in spite of حرفِ اضافه of است؛ بنابراین هرگز despite را با of استفاده نکنید. جملۀ زیر نادرست است:
Despite of the bad weather, there was a large crowd at the match.
 
although یک ارتباط­دهنده است که بعد از آن، فاعل و فعل استفاده می­شود.
مثال:
We enjoyed our camping holiday although it rained every day.
Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.
 
تنها زمانی با despite و in spite of فاعل و فعل استفاده می­شود که بعد از آنها عبارتِ "the fact that" واقع شده باشد.
مثال:
In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

Despite the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.